Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:27

27Go tɨ, ndɨgɨ kaw Akay tɨ, ə ngako̰je je ndɨgi dɔ tɨ sie, adɨ rai makɨtɨbɨ adi njé ndo je kɨ Akay tɨ kadɨ uwəi-e rɔde majɨ. Lokɨ aw tḛḛ Akay tɨ, kɨ go me-majɨ tɨ lə Luwə, ra kɨ njé kɨ adi mede Luwə ngay.