Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:28

28Tadɔ dum dɔ Jɨpɨ je kɨ tɔgɨ ta ləne, taga wangɨ ta kəm dɨje tɨ. Tɔjɨ kɨ ta lə Luwə jine tɨ təkɨ Jəju e Kɨrɨsɨ.