Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:3

3nɨngə təkɨ kɨlə kɨ kadɨ rai ɨngəi nḛ e kɨlə kɨ kare ba, adɨ e kɨlə kojɨ kɨbɨ ra kəy, Pol ɨsɨ səde, adɨ rai kɨlə kɨn naa tɨ.