Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:4

4NDɔ taa kə̰ə̰ je pətɨ, Pol un ta, əl me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Əl kɨ kuje kɨ sangɨ kadɨ Jɨpɨ je kɨ Gɨrəkɨ taai tə ta kɨ rɔjetɨ.