Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:5

5Nə lokɨ Sɨlasɨ əi kɨ Tɨmote ḭḭ Masəduwan tɨ rəi ɨngəi-e , Pol un dɔ kagɨ lo ləne pətɨ mba kəl ta lə Luwə. Tɔjɨ Jɨpɨ je kadɨ gəri təkɨ Jəju e Kɨrɨsɨ.