Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:6

6Nə Jɨpɨ je ta̰i-e rɔ, taji-e, adɨ Pol jəngɨ bu kɨbɨ ləne ta de tɨ, ə əl-de ə nə: «Ta məsɨsi e dɔsi tɨ! mi m-goto me tɨ. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ə m-a m-aw kɨ rɔde tɨ ngata.»