Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:7

7Be ə, Pol ḭ no̰o̰, aw ɓe lə Tɨtusɨ Jusɨtusɨ, kɨ e dəw kare kɨ nje kɔsɨ dɔne nangɨ no̰ Luwə tɨ, kɨ kəy lie ndunə-naa kɨ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je.