Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:8

8Kɨrɨsɨpusɨ, kɨ e kɨ boy dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je əi kɨ dɨje kɨ me kəy tɨ ləne ba pətɨ, adi mede Ɓaɓe. Taa dɨje kɨ Korḛtɨ ngay, kɨ oi ta lə Pol ka adi mede tɔ, adɨ rai-de batəm.