Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:1

Pol e me ɓe tɨ kɨ Epəjɨ

1Dɔ kagɨ lo tɨ kɨ Apolosɨ e-n Korḛtɨ tɨ, Pol ɨndə dɔnangɨ kɨ mbal je əi tɨ kɨ dɔnangɨ Aji tɨ gangɨ, ɓa re tḛḛ Epəjɨ tɨ. Ɨngə njé ndo je lə Jəju kɨ na je tɨ no̰o̰. Adɨ dəjɨ de ə nə: