Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:17

17Dɨje pətɨ kɨ ɓe-bo Epəjɨ tɨ, kɨ Jɨpɨ je na tɨ kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, gəri go nḛ kɨ ra nḛ kɨn majɨ. Əi pətɨ ɓəl ra-de, adɨ ɔsi gon Ɓaɓe Jəju.