Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:21

21Go nḛ je tɨ kɨn, NDɨl Luwə ɔsɨ Pol adɨ un ndune kadɨ n-aw ɓe-bo Jorijaləm tɨ. Dɔ rəbɨ kawe tɨ, ɨndə dɔnangɨ Masəduwan kɨ Akay gangɨ. Nɨngə Pol əl ə nə: «Re m-aw m-tḛḛ ɓe-bo Jorijaləm tɨ ɓa, majɨ kadɨ m-aw m-o dɔnangɨ Rɔm tɔ.»