Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:25

25Be ə, Dəmetɨrusɨ kaw kɔdɨ je kɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ kɨ dɔde ta kɨ ta kul kɨlə kɨn naa tɨ, ə əl-de ə nə: «Madɨm je, ɨgəri kadɨ e kɨ ta kul kɨlə kɨn ə, j-ɨsɨ j-ɨngəi nḛ majɨ.