Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:28

28Lokɨ kɔdɨ je oi ta je kɨn nɨngə, wongɨ rade ngay, adɨ ɨləi ngɨrə kadɨ əli ta kɨ ndude kɨ boy əi nə: «Artəmɨsɨ lə Epəjɨ je, e kɨ bo.»