Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:3

3Pol təl dəjɨ de ɓəy ə nə: «Batəm kɨ ban ə ɨngəi ə?» Əli- e əi nə: «J-ɨngə batəm lə Ja̰ Batɨsɨ.»