Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:32

32Ta mbalo tɨ, nḛ kɨ to ay njay dɔ dɨje tɨ goto: Ta je kɨ ɨsɨ tḛḛ ta dɨje tɨ əi ta je kɨ dangɨ dangɨ. Nɨngə dɨje ngay dan madɨde je tɨ gəri gɨn nḛ kɨ kawi-naa al.