Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:35

35Ta tɔl ta tɨ nɨngə, nje ndo ndu kun kɨ me ɓe-bo tɨ, re ra adɨ lo to jɨjɨji, ɓəy ta əl-de ə nə: «Səi dɨje kɨ Epəjɨ tɨ, na ə gər kadɨ ɓe kɨ Epəjɨ tɨ, e nje ngəm kəy lə Artəmɨsɨ kɨ e yo kɨ dəne kɨ e kɨ bo kɨn al ə, ə se na ə gər kadɨ e nje gər-m mbal kɨ e bana kəme kɨ ḭ dɔra̰ tɨ osɨ al ə?»