Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:36

36E kɨn e nḛ kɨ dum majɨ. Majɨ kadɨ uwəi angalsi ɨndəi nangɨ, ə ɨməri ta ta ɨrai nḛ.