Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:37

37Səi je ə ɔri dɨje kam ɨrəi səde nḛ, nga, nḛ madɨ kɨ majal kɨ rai ɔsi ta kəy kɨn goto, taa əli ta kɨ mal dɔ yo tɨ ləje kɨ dəne Artəmɨsɨ al tɔ.