Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:6

6Be ə, Pol ɨndə jine dɔde tɨ, ə NDɨl Luwə rɨsɨ dɔde tɨ. Nɨngə ɨləi ngɨrə kadɨ əli ta kɨ ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ nɨm, ta əli ta kɨ ta Luwə tɨ nɨm tɔ.