Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:7

7Dɨngəm je pətɨ kɨ ai lo nḛ je tɨ kɨn asi dɔgɨ gɨde e joo.