Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 19:8

8Go tɨ, asɨ nay mɨtə go naa tɨ, Pol tḛḛ ə aw kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, əl-de ta kɨ kanjɨ ɓəl. Ɨlə mbḛ ko̰ɓe lə Luwə, əl-de kɨ go rəbe, kadɨ oi tə ta kɨ rɔjetɨ mba kadɨ tai ta kɨn tɔ.