Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2

Re lə NDɨl Luwə

1Lokɨ ndɔ nay Pa̰təkotɨ asɨ nɨngə+ , njé kadɨ-me je pətɨ kawi-naa lo kare ba. 2Ta naa tɨ no̰o̰, ka nḛ madɨ ḭ dɔra̰ tɨ, ɓa tə nəl bo kɨ ɨlə kɨ tɔgɨne kɨn be. Ka nḛ ka kɨn taa lo me kəy tɨ kɨ ɨsi tɨ. 3Oi nḛ je kɨ toi tə por ə ndone je tḛḛi bɨlɨm bɨlɨm be, tḛḛi, ka̰yḭ-naa dɔde tɨ kare kare. 4NDɨl Luwə rosɨ mede pətɨ, adɨ ɨləi ngɨrə kəl ndon ta je kɨ rangɨ kɨ dəw gər me al, kɨ go kɨndə tɨ kɨ NDɨl Luwə adɨ-n tade tɨ kadɨ əli.

5Nɨngə me ndɔe je tɨ kɨn, Jɨpɨ je kɨ njé ɓəl Luwə, ḭ kɨ dɔ ɓe je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, rəi kawi-naa Jorijaləm tɨ. 6Lokɨ oi ka nḛ kɨn nɨngə, ayi na ngɔdɨ rəi kawi-naa, kosɨ kosɨ, ɓəl rade tadɔ na na, dande tɨ, oo dɔ ndu njé kadɨ-me je kɨ ɨsɨ əli ta kɨ ndon ta ɓe ləne. 7Nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl ngay adɨ ndɨlde a̰y ur kakɨ, oi kadɨ e nḛ kɨ rɔjetɨ al, adɨ əli əi nə: «Dɨje kɨ ɨsɨ əli ta kɨn pətɨ əi dɨje kɨ ḭ Galile tɨ, 8NGa ban be ə na na danje tɨ, oo ta kɨ tḛḛ tade tɨ kɨ ndon ta ɓe ləne ə? 9Je dɨje kɨ Partəjɨ tɨ, kɨ Medɨ tɨ, kɨ Elamɨtɨ tɨ, kɨ njé kḭ dɔnangɨ Mejopotami tɨ nɨm, kɨ Jude tɨ nɨm, Kapadosɨ tɨ nɨm, taa Po̰ tɨ kɨ e ngon ɓe kɨ dɔnangɨ Aji tɨ nɨm, 10Pɨrɨji tɨ nɨm, Pampɨli tɨ nɨm, Ejɨpɨ tɨ, kɨ dɔnangɨ Lɨbi tɨ kɨ e ɓasi kɨ Sɨrən, ə se njé kḭ dɔnangɨ Rɔm tɨ. 11Je pətɨ je Jɨpɨ kojɨ je kɨ Jɨpɨ təl je. J-ḭ Kɨrətɨ tɨ kɨ Arabi tɨ. Be ka, joo dɔ ndude kɨ əli ta kɨ ndon ta ɓe lə je, ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ Luwə ra.» 12Əi pətɨ ndɨlde ay ur kakɨ adɨ gəri ta wa kɨ kadɨ əli al, nɨngə əli-naa mbo̰de tɨ əi nə: «Kɔr me nḛ kɨ ra nḛ kɨn nə ri ə?» 13Nə njé kɨ na je kogi dɔ njé kəl ndon ta je tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al, əi nə: «E kasɨ ndu ə a̰yḭ-naa ngay ə rade.»

Pɨyər əl ta kosɨ dɨje

14Pɨyər ḭ a taa kɨ ndəgɨ njé kaw kɨlə je kɨ dɔgɨ gɨde e kare, nɨngə un ndune kɨ taa əl ta kosɨ dɨje ə nə: «Uri mbisi majɨ oi dɔ ta ləm səi Jɨpɨ je kɨ səi pətɨ kɨ ɨsɨ Jorijaləm tɨ ne. Sɔbɨ kadɨ ɨgəri nḛ kɨ ɨsɨ ra nḛ kɨn tɔ. 15Dɨje madɨ dansi tɨ oi kadɨ e kasɨ ə ra dɨje kam. Nə Jagɨ kasɨ rade al! J-a sḭ kadɨ nda tɨ ɓəy! 16Nə ngɔsɨne nḛ kɨ ndɔ kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Juwəl əl tae ka ə ra nḛ:

17“Nḛ je kɨ Luwə əl tae kadɨ a rai nḛ me ndɔ je tɨ kɨ dɔbəy tɨ ka ə toi kɨn: M-a m-ɨlə kɨ NDɨlm dɔ dɨje tɨ pətɨ. NGansi je kɨ dɨngəm kɨ nje kɨ dəne a təli njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, basa je ləsi a oi nḛ je me ndɨl tɨ, ɓɨgə je ləsi, a oi nḛ je kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ me ni tɨ. 18Oyo me ndɔ je tɨ kɨn, M-a m-ɨlə kɨ NDɨlm dɔ ngan njé kɨlə je tɨ ləm kɨ dɨngəm kɨ njé kɨ dəne. A əi njé kəl ta kɨ tam tɨ. 19M-a m-ra nḛ je kɨ dəw asɨ ra al me dɔra̰ tɨ taa nu, nɨngə dɔnangɨ tɨ ne, m-a m ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl, adɨ e: məsɨ nɨm, por nɨm, sa kɨ su luy luy nɨm tɔ, 20Kəte ɓəy ta kadɨ ndɔ kɨ bo ngay, kɨ rosɨ kɨ pɨtɨ lə Ɓaɓe kɨn a re, lo kɨ kada a təl lo kɨ ndul, nɨngə nay a təl məsɨ. 21Nɨngə me ndɔ tɨ kɨn, dɨje pətɨ kɨ ɓai tɔ Ɓaɓe a ɨngəi kajɨ+ .” 22Səi Isɨrayəl je, uri mbisi majɨ oi ta kɨ m-a m-əl səsi. Ɨgəri pətɨ kadɨ Jəju kɨ Najarətɨ, dɨngəm kɨn kɨ Luwə ɔje kɨ taga kadɨ n-ndɨge, ə Luwə ra nḛ je kɨ dəw asɨ ra al kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ ta kule dansi tɨ ne. 23Dɨngəm kɨn, ɨləi-e jisi tɨ kɨ go ndu kun tɨ kɨ Luwə un, ə se kɨ go kɔjɨ ta ra tɨ lie kɨ to kəte. Nɨngə səi adi dɨje kɨ gəri Luwə al tɔli-e kɨ rəbɨ ɓə kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. 24Nə Luwə gangɨ kulə yo rɔe tɨ kɔ ade ḭ lo koy tɨ, tadɔ koy aw kɨ tɔgɨ kadɨ uwe gɨn tɔgɨne tɨ ɓe nɨn tɨ al. 25Dabɨdɨ əl ta ɔjɨ-n dɔe ə nə:

“M-o Ɓaɓe kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ no̰m tɨ,

Tadɔ e dɔ ji kom tɨ mba kadɨ m-tḛḛ m-osɨ al.

26E mbata kɨn ə rɔnəl rosɨ mem adɨ m-osɨ-n pa tɔ.

Be ə, ɓe nɨn tɨ ka, darɔm a ɔr kə̰ə̰ kɨ kɨndə me dɔ tɨ, 27ḭ Ɓaɓe, a ɨyə̰-m kɔ koo al,

A ɨyə̰ ɓəə ləi kɨ a dɔ njane tɨ ade ndum ɓada al tɔ.

28Ḭ ə ɔjɨ-m rəbɨ kadɨ m-təl m-ɨsɨ-n kɨ dɔm taa,

Nɨngə a adɨ-m rɔnəl me kei naa tɨ səm+ .”»

29Pɨyər təl əl ɓəy ə nə: «NGakom je, adɨ m-əl səsi ta kɨ rɔjetɨ: Kaje Dabɨdɨ oy təkɨ rɔjetɨ adɨ dɨbi-e. Dɔ ɓade to danje tɨ ne bɨtɨ ɓone. 30E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ə gər kadɨ Luwə un mɨndɨne ade kɨ kɨbɨ rɔ kadɨ n-a n-adɨ dəw kare kɨ gɨn ka tɨ lie a o̰ ɓe toe tɨ+ . 31Dabɨdɨ gər nḛ kɨ a ra nḛ lo ti tɨ, adɨ əl ta kḭ lo koy tɨ lə Kɨrɨsɨ kɨn kəte. E ta lie ə Dabɨdɨ ə nə Luwə a ɨyḛ lo kɨ koo tɨ al, taa a ɨyə̰ darɔe adɨ ndum ɓe nɨn tɨ al tɔ. 32Jəju kɨ m-ɨsɨ m-əl ta lie kɨn, Luwə ade ḭ dan njé koy je tɨ, jəi pətɨ jɨ gəri majɨ. 33Go tɨ nɨngə, Luwə un-e aw sie dɔra̰ tɨ adɨ ɨsɨ dɔ ji ko̰e tɨ. Nɨngə ngɔsɨne Luwə ade NDɨl Luwə təkɨ un-n mɨndɨne. NDɨl kɨn ə, Luwə ɓukɨ dɔje tɨ, təkɨ oi ngɔsɨne kɨ kəmsi je, kɨ mbisi je kɨn. 34Təkɨ rɔjetɨ, Dabɨdɨ aw dɔra̰ tɨ al, nə əl ə nə: Ɓaɓe əl Ɓaɓe ləm ə nə: ɨre ɨsɨ dɔ ji kom tɨ, 35ratata kadɨ m-ɨlə nje ba̰ je ləi gɨn tɔgi tɨ+ . 36E be ə, rɔ Jəju wa kɨ ɨɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ kɨn ə, Luwə ade e Ɓaɓe nɨm, Kɨrɨsɨ nɨm tɔ. E kɨn ə e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ dɨje pətɨ kɨ Isɨrayəl tɨ gəri majɨ.»

NJé kɨ adi mede Kɨrɨsɨ dɔsa̰y

37Lokɨ dɨje oi ta kɨn nɨngə, mede ole wutɨ wutɨ adɨ dəji Pɨyər əi kɨ ndəgɨ njé kaw kɨlə je əi nə: «NGako̰je je, e ri ə kadɨ jɨ ra ə?» 38Pɨyər təl əl-de ə nə: «Ɨyə̰i rəbɨ nḛ rasi je kɨ majal kɔ, nɨngə kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ adɨ rai-e batəm me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, mba kadɨ majal je ləsi e kɨ kɨyə̰ go kɔ. Ɓa a ɨngəi NDɨl Luwə. 39Təkɨ rɔjetɨ, kun mɨndɨ lə Luwə e kɨ mbata ləsi nɨm, mbata lə ngansi je nɨm, kɨ mbata dɨje kɨ ɨsi sa̰y nɨm. Sɔbɨ dɔ dɨje pətɨ kɨ Ɓaɓe Luwə ləje a ɓa.» 40Pɨyər əl-de ta je kɨ rangɨ ngay go tɨ ɓəy mba kadɨ ma-n najɨ, nɨngə ɨlə dɨngəm mede tɨ ə əl-de ə nə: «Ɨgangi-naa kɨ gɨn dɨje kɨ majal kɨ ɓone kɨn, mba kadɨ Luwə ajɨ-n səi.» 41Dɨje pətɨ kɨ tai ta lə Pɨyər, rai-de batəm. NDɔe tɨ ka kɨn, dɨje asi dɨbɨ mɨtə rəi orəi kadɨ njé kadɨ-me je kɨ kəte.

42Ɨlə ngɨre dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, rəi nəm nəm mba koo dɔ nḛ ndo lə njé kaw kɨlə je nɨm, lo ra madɨnaa tɨ nɨm, lo tətɨ mapa tɨ nɨm, ta lo kəl ta tɨ kɨ Luwə nɨm tɔ. 43NJé kaw kɨlə je rai nḛ je kɨ dəw asɨ ra al kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ngay adɨ dɨje pətɨ ɨsi kɨ ɓəl mede tɨ. 44NJé kadɨ-me je ɨndəi rɔde naa tɨ kare ba ə kawi nḛ kɨngə je ləde dɔ naa tɨ kare ba tɔ. 45Gati kɨ nḛ kɨngə je kɨ nḛ majɨ je ləde ə ləbi-naa lae kɨ go nḛ ge tɨ lə dəw kɨ ra. 46NDɔ je kare kare pətɨ, kɨ me kɨ kare ba, ɨngəi-naa kəy kaw-naa tɨ. Ləbi-naa mapa me kəy je tɨ ləde, usoi nḛ je ləde kɨ rɔnəl nɨm, kɨ me kɨ sɔl lɔm lɔm nɨm tɔ. 47Osi pa je ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, nɨngə dɨje pətɨ ndɨgi ta ləde tɔ. NDɔ je kare kare pətɨ, Ɓaɓe adɨ kɔr dɨje kɨ ajɨ-de, re dɔ made tɨ par par.