Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:11

11Je pətɨ je Jɨpɨ kojɨ je kɨ Jɨpɨ təl je. J-ḭ Kɨrətɨ tɨ kɨ Arabi tɨ. Be ka, joo dɔ ndude kɨ əli ta kɨ ndon ta ɓe lə je, ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ Luwə ra.»