Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:12

12Əi pətɨ ndɨlde ay ur kakɨ adɨ gəri ta wa kɨ kadɨ əli al, nɨngə əli-naa mbo̰de tɨ əi nə: «Kɔr me nḛ kɨ ra nḛ kɨn nə ri ə?»