Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:13

13Nə njé kɨ na je kogi dɔ njé kəl ndon ta je tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al, əi nə: «E kasɨ ndu ə a̰yḭ-naa ngay ə rade.»