Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:17

17“Nḛ je kɨ Luwə əl tae kadɨ a rai nḛ me ndɔ je tɨ kɨ dɔbəy tɨ ka ə toi kɨn: M-a m-ɨlə kɨ NDɨlm dɔ dɨje tɨ pətɨ. NGansi je kɨ dɨngəm kɨ nje kɨ dəne a təli njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, basa je ləsi a oi nḛ je me ndɨl tɨ, ɓɨgə je ləsi, a oi nḛ je kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ me ni tɨ.