Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:18

18Oyo me ndɔ je tɨ kɨn, M-a m-ɨlə kɨ NDɨlm dɔ ngan njé kɨlə je tɨ ləm kɨ dɨngəm kɨ njé kɨ dəne. A əi njé kəl ta kɨ tam tɨ.