Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:19

19M-a m-ra nḛ je kɨ dəw asɨ ra al me dɔra̰ tɨ taa nu, nɨngə dɔnangɨ tɨ ne, m-a m ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl, adɨ e: məsɨ nɨm, por nɨm, sa kɨ su luy luy nɨm tɔ,