Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:2

2Ta naa tɨ no̰o̰, ka nḛ madɨ ḭ dɔra̰ tɨ, ɓa tə nəl bo kɨ ɨlə kɨ tɔgɨne kɨn be. Ka nḛ ka kɨn taa lo me kəy tɨ kɨ ɨsi tɨ.