Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:20

20Kəte ɓəy ta kadɨ ndɔ kɨ bo ngay, kɨ rosɨ kɨ pɨtɨ lə Ɓaɓe kɨn a re, lo kɨ kada a təl lo kɨ ndul, nɨngə nay a təl məsɨ.