Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:22

22Səi Isɨrayəl je, uri mbisi majɨ oi ta kɨ m-a m-əl səsi. Ɨgəri pətɨ kadɨ Jəju kɨ Najarətɨ, dɨngəm kɨn kɨ Luwə ɔje kɨ taga kadɨ n-ndɨge, ə Luwə ra nḛ je kɨ dəw asɨ ra al kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ ta kule dansi tɨ ne.