Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:23

23Dɨngəm kɨn, ɨləi-e jisi tɨ kɨ go ndu kun tɨ kɨ Luwə un, ə se kɨ go kɔjɨ ta ra tɨ lie kɨ to kəte. Nɨngə səi adi dɨje kɨ gəri Luwə al tɔli-e kɨ rəbɨ ɓə kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ.