Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:29

29Pɨyər təl əl ɓəy ə nə: «NGakom je, adɨ m-əl səsi ta kɨ rɔjetɨ: Kaje Dabɨdɨ oy təkɨ rɔjetɨ adɨ dɨbi-e. Dɔ ɓade to danje tɨ ne bɨtɨ ɓone.