Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:30

30E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ə gər kadɨ Luwə un mɨndɨne ade kɨ kɨbɨ rɔ kadɨ n-a n-adɨ dəw kare kɨ gɨn ka tɨ lie a o̰ ɓe toe tɨ .