Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:31

31Dabɨdɨ gər nḛ kɨ a ra nḛ lo ti tɨ, adɨ əl ta kḭ lo koy tɨ lə Kɨrɨsɨ kɨn kəte. E ta lie ə Dabɨdɨ ə nə Luwə a ɨyḛ lo kɨ koo tɨ al, taa a ɨyə̰ darɔe adɨ ndum ɓe nɨn tɨ al tɔ.