Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:32

32Jəju kɨ m-ɨsɨ m-əl ta lie kɨn, Luwə ade ḭ dan njé koy je tɨ, jəi pətɨ jɨ gəri majɨ.