Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:36

36E be ə, rɔ Jəju wa kɨ ɨɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ kɨn ə, Luwə ade e Ɓaɓe nɨm, Kɨrɨsɨ nɨm tɔ. E kɨn ə e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ dɨje pətɨ kɨ Isɨrayəl tɨ gəri majɨ.»