Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:37

NJé kɨ adi mede Kɨrɨsɨ dɔsa̰y

37Lokɨ dɨje oi ta kɨn nɨngə, mede ole wutɨ wutɨ adɨ dəji Pɨyər əi kɨ ndəgɨ njé kaw kɨlə je əi nə: «NGako̰je je, e ri ə kadɨ jɨ ra ə?»