Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:38

38Pɨyər təl əl-de ə nə: «Ɨyə̰i rəbɨ nḛ rasi je kɨ majal kɔ, nɨngə kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ adɨ rai-e batəm me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, mba kadɨ majal je ləsi e kɨ kɨyə̰ go kɔ. Ɓa a ɨngəi NDɨl Luwə.