Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:39

39Təkɨ rɔjetɨ, kun mɨndɨ lə Luwə e kɨ mbata ləsi nɨm, mbata lə ngansi je nɨm, kɨ mbata dɨje kɨ ɨsi sa̰y nɨm. Sɔbɨ dɔ dɨje pətɨ kɨ Ɓaɓe Luwə ləje a ɓa.»