Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:4

4NDɨl Luwə rosɨ mede pətɨ, adɨ ɨləi ngɨrə kəl ndon ta je kɨ rangɨ kɨ dəw gər me al, kɨ go kɨndə tɨ kɨ NDɨl Luwə adɨ-n tade tɨ kadɨ əli.