Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:40

40Pɨyər əl-de ta je kɨ rangɨ ngay go tɨ ɓəy mba kadɨ ma-n najɨ, nɨngə ɨlə dɨngəm mede tɨ ə əl-de ə nə: «Ɨgangi-naa kɨ gɨn dɨje kɨ majal kɨ ɓone kɨn, mba kadɨ Luwə ajɨ-n səi.»