Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:41

41Dɨje pətɨ kɨ tai ta lə Pɨyər, rai-de batəm. NDɔe tɨ ka kɨn, dɨje asi dɨbɨ mɨtə rəi orəi kadɨ njé kadɨ-me je kɨ kəte.