Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:42

42Ɨlə ngɨre dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, rəi nəm nəm mba koo dɔ nḛ ndo lə njé kaw kɨlə je nɨm, lo ra madɨnaa tɨ nɨm, lo tətɨ mapa tɨ nɨm, ta lo kəl ta tɨ kɨ Luwə nɨm tɔ.