Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:43

43NJé kaw kɨlə je rai nḛ je kɨ dəw asɨ ra al kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ngay adɨ dɨje pətɨ ɨsi kɨ ɓəl mede tɨ.