Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:46

46NDɔ je kare kare pətɨ, kɨ me kɨ kare ba, ɨngəi-naa kəy kaw-naa tɨ. Ləbi-naa mapa me kəy je tɨ ləde, usoi nḛ je ləde kɨ rɔnəl nɨm, kɨ me kɨ sɔl lɔm lɔm nɨm tɔ.