Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:47

47Osi pa je ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, nɨngə dɨje pətɨ ndɨgi ta ləde tɔ. NDɔ je kare kare pətɨ, Ɓaɓe adɨ kɔr dɨje kɨ ajɨ-de, re dɔ made tɨ par par.