Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:6

6Lokɨ oi ka nḛ kɨn nɨngə, ayi na ngɔdɨ rəi kawi-naa, kosɨ kosɨ, ɓəl rade tadɔ na na, dande tɨ, oo dɔ ndu njé kadɨ-me je kɨ ɨsɨ əli ta kɨ ndon ta ɓe ləne.