Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2:7

7Nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl ngay adɨ ndɨlde a̰y ur kakɨ, oi kadɨ e nḛ kɨ rɔjetɨ al, adɨ əli əi nə: «Dɨje kɨ ɨsɨ əli ta kɨn pətɨ əi dɨje kɨ ḭ Galile tɨ,