Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:1

Pol aw dɔnangɨ Masəduwan tɨ

1Lokɨ wongɨ lə dɨje yogɨro nɨngə, Pol ɨlə ɓa njé ndo je, ulə dɨngəm mede tɨ ɓəy ta rade lapɨya ə ɔtɨ aw Masəduwan tɨ.